top of page

תודה על הנכונות לתרום  🫶

בזכותך, עוד חיילים ומילואימניקים יוכלו לקבל תמיכה נפשית. 

תרומה של 250 ש״ח - לתמיכה באירוח של חצי יום (לפחות) של חייל/ מילואימניק שיקבל מכלול טיפולים ואירוח מלא:  

תמיכה בגדול - תרומה של 1,000 ש״ח - למימון אירוח מלא של 4 חיילים/ מילואימניקים:

לב ענק - תרומה של 2,000 ש״ח - למימון אירוח מלא של 8 חיילים/ מילואימניקים:

לכל סכום אחר - כל סכום שהוא יעזור לנו לתמוך בעוד חיילים ולפתוח את המרכז והלב לאלפי החיילים שמחכים לנו

bottom of page